Pojazdy nienormatywne

Informacja o nowych przepisach związanych z przejazdami pojazdów nienormatywnych

W dniu 19 października 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 222. poz. 1321.), nowelizująca  przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z poźn. zm.) dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza następujące zmiany:

 • Nowe definicje: pojazd nienormatywny, ładunek niepodzielny, pilot;
 • Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych;
 • Siedem kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego wydawanych na okres od miesiąca do 24 miesięcy;
 • Rozszerzenie katalogu organów uprawnionych do wydawania zezwoleń (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ma być wykonywany przejazd);
 • Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • Kary pieniężne za przejazd pojazdu nienormatywnego bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

        Wraz z wymienioną wyżej nowelizacją, wchodzą w życie następujące akty wykonawcze do ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 1.  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych Dz. U. z 2012 r. poz. 764); przepisy rozporządzenia określają warunki dystrybucji i tryb wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego wzory, w tym m.in.:

 • Wzory zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz wypisy z zezwolenia (w przypadku zezwolenia kategorii I);
 • Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • Wymagania dla organu składającego zamówienie na blankiety zezwoleń i producenta blankietów zezwoleń;
 • Wymaganie składania wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego;
 • Wypełnianie i wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego oraz jego termin ważności;
 • Warunki wyznaczania trasy przejazdu pojazdu nienormatywnego;
 • Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego, w tym przez drogowy obiekt inżynierski.

 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U z 2012 r. poz.366) przepisy rozporządzenia określają wysokość opłat za wydanie zezwoleń poszczególnych kategorii, w zależności od okresu ważności zezwolenia.

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (dz. U. z 2012 r. poz. 629); przepisy rozporządzenia określają wymagania w zakresie pilotowania pojazdu nienormatywnego, w tym m.in.:

 • Warunki pilotowania przez jeden albo dwa pojazdy wykonujące pilotowanie;
 • Pojazd wykonujący pilotowanie i jego wyposażenie;
 • Obowiązki pilota podczas pilotowania pojazdu nienormatywnego;
 • Wzór tablicy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie.
 Najnowsze zasady wykonywania przewozów pojazdami nienormatywnymi - Główny Informator Transportu Drogowego

Opis procedur i wzory wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych znajdują się w załącznikach poniżej.
© 2008; projekt i wykonanie: hotmind.pl interactive